ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Administratiekantoor & Fiscaal Adviesbureau E.M.J. Bohte-de Wilde, AFBW
Hoofdweg 287
9695 AJ  Bellingwolde

(AFBW is een onderdeel van Vlinder Adviesbureau)

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen AFBW en een cliënt waarop AFBW deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met AFBW, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offertes

2.1 De door AFBW uitgebrachte offertes, zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. AFBW is slechts aan offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de cliënt, door hem schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Verwachte Tijdsduur

3.1 Door AFBW opgegeven te verwachten tijdsduur met betrekking tot diensten of zaken gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
3.2 Bij niet tijdige afronding van werkzaamheden dient de cliënt AFBW   derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en AFBW een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3.3 De door AFBW opgegeven te verwachten tijdsduur vangt eerst aan, nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 4. Opzegging en Ontbinding van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst met AFBW en een cliënt kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
– Indien na het sluiten van de overeenkomst aan AFBW omstandigheden ter kennis komen, die AFBW te vrezen geven, dat de cliënt niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
– Indien AFBW de cliënt bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
In genoemde gevallen is AFBW bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van AFBW schadevergoeding te vorderen.
4.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen, waarvan AFBW zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomsten redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is AFBW bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
4.3 Wanneer de cliënt een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de voor de cliënt verrichte werkzaamheden te betalen. AFBW heeft het recht om de administratie van de cliënt in zijn bezit te houden, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van alle openstaande facturen.
4.4 De overeenkomst kan slechts door de cliënt worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
4.5 AFBW heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de cliënt.

Artikel 5. Garantie

5.1 Indien de geleverde diensten of zaken een fout vertoont, heeft de cliënt recht op herstel van het geleverde. AFBW kan er voor kiezen om het geleverde te laten vervangen, indien herstel op bezwaren stuit. De cliënt heeft slechts recht op vervanging, indien herstel van het geleverde niet mogelijk is.
5.2 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van onjuist aanleveren van gegevens en/of benodigde stukken, dan wel het niet juist opvolgen van de instructies van AFBW.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door AFBW geleverde diensten of zaken blijven het eigendom van AFBW, totdat de cliënt alle navolgende verplichtingen uit de met AFBW gesloten overeenkomst is nagekomen.
6.2 Cliënt geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan AFBW, dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin AFBW haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van AFBW zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
6.3 Indien derden beslagleggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is cliënt verplicht AFBW zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen.
6.4 De cliënt verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal, brand-, ontploffing- en waterschade en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 7. Gebreken, klachttermijnen

7.1 De cliënt dient de geleverde diensten of zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te controleren. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– Of de juiste diensten of zaken zijn geleverd;
– Of de geleverde diensten of zaken wat betreft kwantiteit (hoeveelheid en aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
– Of de geleverde diensten of zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.
7.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de cliënt deze binnen drie dagen na levering schriftelijk aan AFBW te melden.
7.3 Niet-zichtbare gebreken dient de cliënt binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na levering schriftelijk te melden aan AFBW.
7.4 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van geleverde diensten of zaken bestaan.
7.5 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan AFBW worden geretourneerd.

Artikel 8. Prijs/prijsverhoging

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door AFBW overeengekomen tarieven:
– In Euro’s
– Exclusief BTW
– Op basis van uurloon, berekend vanaf 15 minuten, vermeerdert met eventuele materiaal- en/of verzendkosten.
8.2 Indien AFBW met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is AFBW niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien AFBW kan aantonen, dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen in de markt hebben voltrokken.
8.3 Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Betaling

9.1 De betaling van het totale factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op rekeningnummer zoals vermeld op de factuur.
9.2 Na het verstrijken van 21 dagen na factuurdatum is de cliënt van rechtswege in verzuim; de cliënt is vanaf het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag, een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
9.3 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de cliënt zullen de vorderingen van AFBW en de verplichtingen van de cliënt jegens AFBW onmiddellijk opeisbaar zijn.
9.4 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10. Aanmaningskosten

10.1 Eerst na het niet reageren op de eerste herinnering, zal een aanmaning verstuurd worden inclusief aanmaningskosten. AFBW is gerechtigd aanmaningskosten in rekening te brengen van 1 % over het openstaande factuurbedrag. De aanmaningskosten zijn niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na dagtekening de eerste aanmaning.

Artikel 11. Incassokosten

11.1 Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. In ieder geval is de cliënt verschuldigd:
– Over de eerste € 2.950,00 15 %
– Over het meerdere tot € 5.900,00 10 %
– Over het meerdere tot € 14.750,00 8 %
– Over het meerdere tot € 59.000,00 5 %
– Over het meerdere 3 %
11.2 Indien AFBW aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

AFBW is jegens de cliënt uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
12.1 Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde diensten of zaken, geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 5 (garantie) van deze voorwaarden.
12.2 AFBW is uitsluitend aansprakelijk, als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van AFBW of haar ondergeschikten.
12.3 Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en AFBW aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid van AFBW beperkt tot artikel 12.5.
12.4 AFBW kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van vermogensschade, hoger dan vermeld in artikel 12.5.
12.5 De aansprakelijkheid van AFBW is beperkt tot eenmaal het factuurbedrag van de door AFBW geleverde diensten of zaken, met betrekking tot de maand waarin zich de schade heeft voorgedaan. Althans dat gedeelte van de geleverde diensten of zaken waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van AFBW daaronder begrepen.
13.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van AFBW opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door AFBW niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
13.3 Indien AFBW bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijk overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Workshop, cursus en trainingsvoorwaarden

14.1 Deze workshop, cursus en trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen AFBW en (de) deelnemer(s) of opdrachtgever(s) (kortweg “deelnemer”) aan of van workshops, cursussen en trainingen (kortweg “training”) en andere vormen van opleiding, onderwijs of advisering.
14.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk door AFBW zijn bevestigd.
14.3 De overeenkomst komt tot stand doordat de deelnemer een inschrijvingsformulier van AFBW ondertekent of door bevestiging van AFBW van diens per e-mail verzonden aanmelding.
14.4 Annuleringsvoorwaarden
14.4.1. De deelnemer heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training te annuleren per aangetekende brief of per door AFBW bevestigde e-mail.
14.4.2. De deelnemer kan de training tot 14 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag annuleren tegen annuleringskosten (20% van de deelnamekosten).
14.4.3. Bij annulering korter dan 7 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag, of als de deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training deelneemt, betaalt hij de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.
14.4.4. De deelnemer kan zich door een ander laten vervangen mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
14.4.5. Indien deelname is verhinderd door aangetoonde buitengewone omstandigheden (overmacht) kan AFBW de deelnemer toestaan op een andere datum aan dezelfde training deel te nemen e.e.a. ter beoordeling van AFBW.
14.4.6. AFBW heeft het recht om  – met duidelijke opgave van redenen – de training te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem aan AFBW betaalde bedrag.
14.5 Betaling
14.5.1. AFBW brengt deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De deelnemer dient de deelnamekosten te voldoen 30 dagen voor de eerste trainingsdag, of als die datum al verstreken is, uiterlijk 14 dagen na facturering door AFBW en in ieder geval voor aanvang van de training. Gespreide betaling is alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden en na schriftelijke toestemming van AFBW.
14.5.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de brochure van AFBW voor de betreffende training wordt vermeld. Om voor aanbiedingen in aanmerking te komen dienen aan de daarvoor gestelde voorwaarden te worden voldaan.
14.5.3. De deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht aan AFBW in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.
14.6. Intellectuele eigendom
14.6.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen het auteursrecht, op de door AFBW uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, overzichtskaarten, syllabi en welke andere in training gebruikte schriftelijke materialen dan ook berust bij AFBW of haar licentiegevers. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AFBW zijn video en audio opnamen tijdens de training verboden. Het verstrekken van cursusmateriaal door AFBW aan de deelnemer houdt nimmer in de overdracht van enig recht van intellectuele eigendom.
14.7. Aansprakelijkheid AFBW
14.7.1. AFBW spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
14.7.2. AFBW staat op geen enkele wijze in voor en neemt geen aansprakelijkheid op zich voor hetgeen de deelnemer na de training met de opgedane kennis doet.
14.7.3. Daargelaten gevallen van eigen opzet of grove schuld van AFBW , is AFBW niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover de aansprakelijkheid terzake door AFBW is verzekerd en de verzekeraar tot uitkering overgaat.
14.7.4. AFBW  is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en is mitsdien dan ook niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit de aanspraak van derden jegens de deelnemer of welke andere schade dan ook.
14.7.5. Alle eventuele aansprakelijkheid van AFBW  is steeds beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende training bij de deelnemer in rekening is gebracht. Dit is ook het geval indien de training door AFBW wordt geannuleerd.

Artikel 15. Geschilbeslechting

15.1 De rechter in de woonplaats van AFBW is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft AFBW het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16. Toepasselijk recht

16.1 Op elke overeenkomst tussen AFBW en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17. Vindplaats voorwaarden

17.1 Deze algemene voorwaarden zijn aan u verstrekt gelijktijdig met de overeenkomst.
17.2 Een extra exemplaar wordt u op aanvraag kosteloos toegestuurd.

AFBW is onderdeel van Voelsprietje